irmgard berende | voeding en dieet

specifieke deskundigheid: sondevoeding, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel

leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Omwille van wederzijdse verwachtingen en een goede samenwerking werkt de praktijk irmgard berende voeding en dieet volgens leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden leest u hier of kunt u op aanvraag op schrift ontvangen. U dient hiervan kennis genomen te hebben voor aanvang van de dieetbehandeling.

 

Leveringsvoorwaarden Irmgard Berende Voeding en Dieet

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Irmgard Berende Voeding en Dieet en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u iedere werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur bellen naar telefoonnummer 06 - 57017099. U kunt ook een e-mail bericht sturen naar: irmgard@berendevoedingendieet.nl.

3. Behandeling

De consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de diëtist doorbrengt (directe tijd) en de tijd die de diëtist besteedt aan cliëntgebonden werkzaamheden, waarbij de cliënt niet aanwezig is, bijvoorbeeld het uitwerken van een persoonlijk advies (extra tijd). Ook de extra tijd maakt deel uit van de behandeling.
De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

5. Vergoeding vanuit basisverzekering en aanvullende verzekering

Dieetbehandeling wordt tot drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt (voor iedereen van 18 jaar en ouder) onder het verplicht eigen risico. Een aanvullende verzekering biedt eventueel vergoeding voor extra dieetbegeleiding. Vergoeding vanuit deze ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.
Wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) kunt u in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de gecoördineerde multidisciplinaire zorg. Een verwijzing van uw arts of praktijkondersteuner is hiervoor noodzakelijk. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing onder de ketenzorg valt.

6. Declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 5, zal de diëtist in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Ik ben verplicht om met de declaratie naar de zorgverzekeraar een diagnosecode mee te sturen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben of er meer over willen weten dan kunt u dit voorafgaand aan of tijdens het 1e consult met mij bespreken.

7. Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent, wordt er na uw afspraak op het spreekuur een factuur naar u toegezonden. Dit zal in overleg met u per e-mail of per post gebeuren. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.

8. Incasso

Bij het uitblijven van de betaling krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van betaling is Irmgard Berende Voeding en Dieet gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

9. Verschuldigdheid

Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Irmgard Berende Voeding en Dieet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

11. Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 ben ik verplicht aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedisch, zoals dat is vast gelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Bij Irmgard Berende Voeding en Dieet staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.  Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar. Telefonisch op 030-310 09 29 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur of per mail via info@klachtenloketparamedici.nl.

12. Privacy

Vanaf 25 mei 2018 wordt uw privacy gewaarborgd door het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Irmgard Berende gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een privacyverklaring, die u kunt vinden op mijn website. U dient van de privacyverklaring kennis genomen te hebben en verklaart daarmee akkoord te zijn met het registeren van persoonsgegevens en geeft toestemming aan Irmgard Berende voor overleg met derden en rapportage aan verwijzers.